Algemene Voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen. 

Artikel 1 – Definities 

1.1 VoIPweb.nl: Gedeponeerde handelsnaam van GSMweb.nl B.V., gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 34119150, handelend onder de naam VoIPweb.nl. 

1.2 Website: de website van VoIPweb.nl., te raadplegen via www.VoIPweb.nl en alle bijbehorende subdomeinen. 

1.3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van zijn beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met VoIPweb.nl en/of zich geregistreerd heeft op de Website. 

1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen VoIPweb.nl en Klant, van welke Overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden. 

1.6 Producten: roerende zaken, alsmede services die direct bij VoIPweb.nl worden aangeschaft. 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van VoIPweb.nl zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor VoIPweb.nl slechts bindend, indien en voor zover deze door VoIPweb.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 

2.3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing voor Klant.  

Artikel 3 – Prijzen en informatie 

3.1 Alle op de Website en in andere van VoIPweb.nl afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 

3.2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven. 

3.3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. VoIPweb.nl kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van VoIPweb.nl afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. 

3.4 Wanneer Klant aantoont dat de (af)geleverde Producten zodanig afwijken van de opgaven van VoIPweb.nl of van de monsters, tekeningen, foto’s, (3D) images of modellen dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is. Klant begrijpt dat veel informatie op de Website afkomstig is van derden (zoals van Leveranciers) en dat VoIPweb.nl in voorkomend geval afhankelijk is geweest van de door Leveranciers verstrekte informatie en materialen.  

3.5 VoIPweb.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. 

Artikel 4 – Totstandkoming Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding en betaling door de Klant van het aanbod van VoIPweb.nl en het voldoen aan de daarbij door VoIPweb.nl gestelde voorwaarden. 

4.2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt VoIPweb.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden. 

4.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft VoIPweb.nl het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.  

4.4 VoIPweb.nl kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien VoIPweb.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden. 

Artikel 5 – Uitvoering Overeenkomst

5.1 Zodra de bestelling en betaling door VoIPweb.nl zijn ontvangen, stuurt VoIPweb.nl de Producten, met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde, zo spoedig mogelijk toe. 

5.2 VoIPweb.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 

5.3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de Producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen Producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden. Voor zgn. pre-orders kunnen afwijkende termijnen gelden. 

5.4 Indien VoIPweb.nl de Producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. 

5.5 VoIPweb.nl raadt Klant aan de geleverde Producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit. Specifiek voor Klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf geldt dat zij het geleverde direct moeten inspecteren en eventuele gebreken binnen 48 uur aan VoIPweb.nl moeten melden. Daarna heeft bedoelde Klant geen enkel recht meer op reclamatie.

5.6 Zodra de te leveren Producten op het opgegeven adres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze Producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de Producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de Producten. 

5.7 VoIPweb.nl is gerechtigd een soortgelijk Product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde Product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het Product kosteloos te retourneren. 

Artikel 6 – Herroepingsrecht/retour losse Producten

6.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke Klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met VoIPweb.nl binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het Product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of: 

 • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen; 
 • als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 

 • bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste Product heeft ontvangen. 

6.2 Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft VoIPweb.nl een raming van deze kosten. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het Product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald. 

6.3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het Product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van Producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen. 

6.4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid. 

6.5 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan VoIPweb.nlVoIPweb.nl bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het Product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het Product direct terug te zenden, mits het modelformulier (Bijlage 1) voor herroeping is bijgesloten. 

Producten kunnen geretourneerd worden aan: 
VoIPweb.nl
Van Marwijk Kooystraat 10A 
1114 AG Amsterdam Duivendrecht 

6.6 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft VoIPweb.nl de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij VoIPweb.nl aanbiedt het Product zelf af te halen, mag VoIPweb.nl wachten met terugbetalen tot VoIPweb.nl het Product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het Product heeft terug gezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. 

6.7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure voor herroeping vermeld. 

6.8 Het herroepingsrecht geldt niet voor: 

 • Audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan Klant de verzegeling heeft verbroken; 
 • Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 
 • De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant en hij heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest. 

Artikel 7 – Betaling 

7.1 Klant dient betalingen aan VoIPweb.nl volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. VoIPweb.nl is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering. 

7.2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de VoIPweb.nl is gewezen op de te late betaling en VoIPweb.nl de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is VoIPweb.nl gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. VoIPweb.nl kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages. 

Artikel 8 – Garantie en conformiteit 

8.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door VoIPweb.nl een aparte garantie op de Producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.  

8.2 VoIPweb.nl staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat VoIPweb.nl er tevens voor in dat het Product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 

8.3 Een door VoIPweb.nl, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen. Wel kan VoIPweb.nl indien Klant hiermee instemt, Producten via fabrikant laten repareren, indien er een garantie van toepassing is. 

8.4 Indien het afgeleverde Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn, edoch maximaal binnen 14 dagen na de datum van aflevering van het product, nadat hij het gebrek heeft ontdekt VoIPweb.nl daarvan in kennis te stellen. 

8.5 Indien VoIPweb.nl de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante Producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het Product. 

8.6 Voor alle garantiebepalingen onder Artikel 8 geldt dat garantie louter wordt verstrekt in het geval van disfunctioneren of niet-functioneren van elektronische componenten die zijn verwerkt in de Producten. Er wordt geen garantie verstrekt over de fysieke componenten van de Producten, zoals de binnen en buitenzijde van ballen en scheenbeschermers. Onder elektronische componenten worden verstaan, onderdelen als Lithium-ion batterij, accelerometermagnometer, gyroscoop, Bluetooth, etc. De garantie geldt alleen voor elektronische componenten in de bestelde Producten en niet die van soortgelijke componenten in apparatuur waarmee de bestelde Producten kunnen worden verbonden, zoals (mobiele) telefoons, tablets, etc.

8.7 De maximale garantietermijn over de technologische componenten zoals bedoeld in lid 6 van Artikel 8 betreft 12 maanden, na aflevering de Producten.

8.8 Schade aan, disfunctioneren of niet-functioneren van elektronische componenten als gevolg van abnormaal gebruik, valt niet onder de garantieregeling van VoIPweb.nl. Onder normaal gebruik wordt verstaan het gebruik van de Producten waarvoor deze bedoeld zijn onder normale omstandigheden, waaronder vergelijkbare producten worden gebruikt bij de uitvoering of beoefening van de betreffende sporten, waarvoor de Producten worden geacht te worden gebruikt. Klachten of aanspraak op garantiebepalingen worden niet gehonoreerd bij gebruik van de Producten onder abnormale omstandigheden zoals blootstelling aan vuur of andere hittebronnen, overtollig water of onderdompeling hierin, extreme krachten en gewicht, etc.   

Artikel 9 – Klachtenprocedure 

9.1 Indien Klant een klacht heeft over een Product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van VoIPweb.nl, dan kan hij bij VoIPweb.nl telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden. 

9.2 VoIPweb.nl geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal VoIPweb.nl binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant. 

9.3 Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen/geschil aandragen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid 

10.1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. 

10.2 De totale aansprakelijkheid van VoIPweb.nl jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw). Indien geen contractssom kan worden aangewezen, is VoIPweb.nl aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat VoIPweb.nl van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.  

10.3 Aansprakelijkheid van VoIPweb.nl jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 

10.4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op VoIPweb.nl jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van VoIPweb.nl. 

10.5 De aansprakelijkheid van VoIPweb.nl jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant VoIPweb.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en VoIPweb.nl ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat VoIPweb.nl in staat is adequaat te reageren.

10.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij VoIPweb.nl meldt. 

10.7 In geval van overmacht is VoIPweb.nl niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade. Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

10.8 Onder overmacht van VoIPweb.nl wordt verstaan elke van de wil van VoIPweb.nl onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens Klant wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van VoIPweb.nl kan worden verlangd. 

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud 

11.1 De eigendom van de Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Klant nadat deze al hetgeen hij terzake van krachtens Overeenkomst afgeleverde of af te leveren Producten aan VoIPweb.nl verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen koopsom, eventuele ingevolge deze Voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede eventuele krachtens zodanige Overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden.

11.2 Ieder bedrag dat van Klant wordt ontvangen zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die VoIPweb.nl op Klant mocht hebben ten aanzien van welke VoIPweb.nl in het eerste lid niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van Klant wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten. 

11.3 Voordat de eigendom van de Producten op Klant is overgegaan, is Klant niet gerechtigd de Producten aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden , of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Klant is slechts gerechtigd de Producten, waarvan VoIPweb.nl eigenaar is, aan derden te verkopen of (af) te leveren.

11.4 Klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van VoIPweb.nl te bewaren en deze te verzekeren tegen risico’s als brand, ontploffing, schade en diefstal. Op eerste verzoek van VoIPweb.nl daartoe zal Klant alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan VoIPweb.nl.

11.5 Indien en zolang VoIPweb.nl eigenaar van de Producten is, zal Klant VoIPweb.nl onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de Producten verloren is gegaan dan wel is beschadigd, of de Producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Voorts zal Klant VoIPweb.nl op VoIPweb.nl’s eerste verzoek meedelen waar de Producten, waarvan VoIPweb.nl eigenaar is, zich bevinden. 

11.6 Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal Klant onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van VoIPweb.nl 

Artikel 12 – Verwerking persoonsgegevens 

Als u een aanvraag doet via VoIPweb.nl gebruiken en verwerken wij uw gegevens om de aanvraag succesvol te kunnen verwerken en het via een transporteur bij u te kunnen afleveren. Bijvoorbeeld uw persoonsgegevens. We houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Tevens gebruiken wij uw gegevens voor toekomstige commerciële informatie doeleinden. Bijvoorbeeld het tijdig kenbaar maken dat er nieuwe versies of updates besch8ikbaar zijn. Dat doen we niet als u daar bezwaar tegen maakt. Hoe we uw gegevens verwerken en beschermen en welke keuzes u daarin kunt maken, staat in ons privacy statement. U vindt het privacy statement op onze website. We kunnen het privacy statement aanpassen als er nieuwe ontwikkelingen zijn. We raden u aan het privacy statement regelmatig te lezen. Zo weet u hoe we uw gegevens verwerken en beschermen. 

Artikel 13 – Slotbepalingen 

13.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

13.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar VoIPweb.nl gevestigd is. 

13.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. 

13.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat. 12.5 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (GISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten. 

Contactgegevens 

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op. 

VoIPweb.nl  
Van Marwijk Kooystraat 10A 
1114 AG Amsterdam Duivendrecht 

Telefoon: 085-018 69 40, e-mail: info@voipweb.nl
KvK 34119150 
BTW NL808065658B01

Bijlage 1 – Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 

 • Aan naam/adres 
  • Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen: 
  • Besteld op(*)/Ontvangen op(*) 
  • Naam/Namen consument(en) 
  • Adres consument(en) 
  • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) – Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is