Privacy Statement

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?  

GSMweb.nl B.V., handelend onder de naam VoIPweb.nl, Van Marwijk Kooystraat 10A, 1114AG Amsterdam Duivendrecht hieronder genoemd, VoIPweb.nl, is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens.

Welke gegevens van jou worden verwerkt en verzameld door VoIPweb.nl?  

Als je via onze website www.VoIPweb.nl een bestelling plaatst vragen wij om gegevens benodigd om de aanvraag te kunnen verwerken. 

 • Naam 
 • Adres  
 • Postcode en Woonplaats 
 • Telefoonnummer 
 • IBAN 
 • Email 
 • Telefoonnummer 

Wat doet VoIPweb.nl met je gegevens?  

De verzamelde gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verwerking van uw bestelling en voor het delen van informatie in de toekomst. Je gegevens worden uitsluitend gedeeld met derden die noodzakelijk zijn in het proces om de contractuele verplichtingen die VoIPweb.nl met je aan gaat na te kunnen komen, zoals de transporteur die de bestelde producten dient aft e leveren.  

Met onderstaande partijen delen wij gegevens: 
Verzending: POST NL, DHL 
Leveranciers/partners: Telador, 3CX, Xelion  

VoIPweb.nl verkoopt je gegevens niet aan derden.  

Met jouw toestemming zal VoIPweb.nl je in de toekomst informeren over nieuwe aanbiedingen en of productaanbevelingen. Wij houden je op de hoogte wanneer er nieuwe versies en/of updates beschikbaar zijn. Dit doen we middels email, post, telefoon of via sms. Je emailadres gebruiken we tevens om je op de hoogte te houden van de status van je bestelling, facturering en eventuele betaalverzoeken via ideal 

Als je in de toekomst niet door VoIPweb.nl benaderd wenst te worden, kan je je hiervoor afmelden op onze website, via een email aan info@VoIPweb.nl of telefonisch via onze klantenservice 085-018 69 40 

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen. 
VoIPweb.nl is wettelijk verplicht om jouw gegevens in sommige gevallen met derden te delen. Je kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens voor een strafrechtelijk onderzoek aan bevoegde autoriteiten of ingeval van bewind voering

Bewaartermijn gegevens  

VoIPweb.nl bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we jouw gegevens gebruiken. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en waarvoor we ze verwerken. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd. Anonimiseren betekent dat je persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken. 

Gespreksopnamen  

VoIPweb.nl neemt alle telefoongesprekken op gevoerd met klanten ter verbetering van onze dienstverlening en/of training van onze medewerkers. De opnamen worden automatisch na enkele dagen vernietigd. 

Rechtsgronden  

Om persoonsgegevens te mogen verwerken moeten we ons kunnen beroepen op een rechtsgrond. We beroepen ons op de volgende rechtsgronden: 

 • Noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst 
 • Uitvoering van een wettelijke verplichting (bv 7 jarige bewaarplicht facturen voor belastingdienst) – Gerechtvaardigd belang: verbetering dienstverlening, fraudepreventie, marketing en verkoop
 • Toestemming: bijvoorbeeld het sturen van een persoonlijke aanbieding op basis van je gegevens.

Inzien, wijzigen, of verwijderen persoonsgegevens.  

Je kan via onze klantenservice een verzoek indienen tot inzage, wijziging of verwijdering van jouw persoonsgegevens. De wettelijke reactietermijn op een dergelijk verzoek is 1 maand.  

Welke rechten heb je volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

 • Je hebt het recht op informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens – Je hebt het recht op inzage in je gegevens 
 • Je hebt het recht op correctie van je gegevens als deze incorrect zijn
 • Je hebt het recht op verwijdering van je gegevens
 • Je hebt het recht op beperking van de gegevensverwerking
 • Je hebt het recht op overdracht van je gegevens 
 • Je hebt het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Klacht indienen bij de toezichthouder  

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (de AP). Dat kan via de website van de AP.

Voor vragen of opmerkingen kunt u op verschillende manieren met ons in contact treden:  

Telefonisch: 085-018 69 40
Per e-mail: info@voipweb.nl

VoIPweb.nl 
Van Marwijk Kooystraat 10-A 
1114 AG Amsterdam-Duivendrecht 

Privacy Statement laatste aanpassing: 24 september 2020

Disclaimer

Hoewel GSMweb.nl B.V., handelend onder de naam VoIPweb.nl, de informatie op deze website met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet die informatie zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, kan aan die informatie geen rechten worden ontleend. Alle informatie op deze website, dus ook de tarieven en voorwaarden, kan aan verandering onderhevig zijn.  

De informatie in deze website wordt bijna dagelijks aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.  

GSMweb.nl B.V., handelend onder de naam VoIPweb.nl, zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor technische of redactionele fouten of omissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website.  

Het auteursrecht en ander intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan GSMweb.nl B.V. of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.  

GSMweb.nl B.V., handelend onder de naam VoIPweb.nl, is niet verantwoordelijk voor informatie, afbeeldingen of hyperlinks die door derden op deze website is of zijn geplaatst.  

GSMweb.nl B.V., handelend onder de naam VoIPweb.nl, behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en de tekst van deze pagina op elk gewenst moment naar eigeninzicht te wijzigen.